Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt
Nærværende er gældende salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) mellem Sto Danmark A/S, CVR-nr. 31 87 53 82 (”Leverandør”) og den aktuelle kunde (”Køber”), tilsammen benævnt Parterne.

Aftalegrundlag:
Alle leverancer mellem Leverandøren og Køber, sker i henhold til Betingelserne, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Parterne.

Tilbud
Tilbuddet er gældende i 30 dage.

Priser
Alle leverancer faktureres efter den på leveringstidspunktet gældende prisliste med tillæg af gebyr for emballage efter Leverandørens til enhver tid gældende takster.

Medmindre andet er angivet er alle priser angivet uden moms.

For de i Leverandørens egne farvekort med klasse C1, C2 og C3 markerede farver beregnes et tillæg for toning i henhold til Leverandørens prisliste.

Tonede produkter udover Leverandørens eks. NCS eller RAL farver, afregnes ligeledes tillæg. Dette tillæg kan oplyses ved at kontakte Leverandøren direkte.

Tekniske data og produktprøver
Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne, forbrug og andre tekniske data, er at betragte som vejledende og er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkelig henviser til dem.

Fremsendte eller foreviste produktprøver skal betragtes som typeprøver. Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar for, at de leverede produkter er i nøje overensstemmelse med typeprøven.

De fremsendte eller fremviste farvekort er fremstillet ved trykning, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til originalfarven på grund af trykteknik og materiale. Der kan forekomme afvigelser på mindre farveprøver i forhold til produkter der leveres i slut emballage.

Ved tillægsordrer skal der angives den seneste leverances farvenummer. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den oprindelige leverance.

Leverandørens kvalitetssikring
Leverancen er underkastet Leverandørens ikke sagsspecifikke kvalitetsstyring og -kontrol.

Leveringstider
Leveringstiden angives efter Leverandørens bedste skøn, men er uforpligtende, medmindre den udtrykkeligt anføres som en fast leveringstid. En angivet leveringstid regnes fra ordredato, hvis Køber forud har afleveret alle nødvendige informationer. Et fast leveringstidspunkt kan principielt ikke ændres af Køber.

Ordrebekræftelse
Såfremt Køberen ikke straks efter at have modtaget ordrebekræftelse gør indsigelser mod dennes indhold, anses indholdet i dets helhed for godkendt af Køber.

Levering – sted, risiko, ventetid og modtagekontrol

Medmindre andet er aftalt sælges produkterne Ab fabrik (Ex Works).

Direkte leverancer af isolering leveres - frit på bil. Køber er ansvarlig for aflæsning af bilen. Hvis Køber ønsker anden form for aflæsning, kan Leverandøren arrangere dette mod gebyr.

Leveringen sker på lastbiler. Køber skal sørge for tilfredsstillende tilkørselsforhold samt for de nødvendige hjælpemidler og det nødvendige personale til aflæsning. Tilkørslen skal uanset årstiden være ryddet og kunne bære fuldt læsset lastbiler. Leveringen skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, det er chaufførens vurdering om det er forsvarligt at aflæsse. Chaufførens er berettiget til at nægte indkørsel det anviste sted, såfremt det skønnes ikke at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Køber debiteres vente- og aflæsningstid ud over 15 minutter efter Leverandørens til enhver tid gældende takster.

Ved leveringen skal Køber foretage modtagekontrol og påtale synlige fejl, herunder skader og farveafvigelse. Ved konstatering af mangler skal Leverandøren straks adviseres.

Hvis Køber undlader at modtage en leverance, vil Leverandøren arrangere opbevaring af denne i maks. 14 dage for Købers regning og risiko.

I tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse fra Leverandørens side betaler Leverandøren et gebyr pr. arbejdsdag forsinkelsen vedvarer efter Leverandørens til enhver tid gældende takster, dog maksimalt et beløb svarende til købesummen. Køber kan ikke rejse et erstatningskrav, hverken et direkte eller indirekte krav, for forsinkelse herudover.

Betaling

Betalingsbetingelser er i henhold til tilbud.

I tilfælde af tvister omkring betalinger af faktura, kan Køber maksimalt tilbageholde det beløb tvisten vedrører. I tilfælde af produkt reklamationer betales hele fakturabeløbet til Leverandøren, herefter afklares reklamationen separat.

Ejendomsforbehold
Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten for de leverede varer, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

Aftale om returnering
Leverandøren er ikke forpligtet til, men kan, efter nærmere aftale, tilbagetage købte produkter (ubrugte produkter, overskudsprodukter, etc.) indenfor to måneder fra leveringsdatoen. Produkter købes kun tilbage, såfremt originalemballagen er intakt og produktet ikke har lidt skade. Der må ikke skrives eller klæbes noget på original emballagen.

For at returnere varer skal der anmodes om et returnummer fra Leverandøren.

Leverandøren kan efter nærmere aftale arrangere returforsendelser for kundens regning.

Returforsendelser svarende til maksimalt en europalle opkræves DKK 300,00 i fragt. Returforsendelser der er større end dette, afregnes med den reelle fragtomkostning til leverandørs lager. Returnering sker på Købers ansvar.

Ved returnering fratrækkes et gebyr på 40 % af købesummen. Bestillingsvarer, tonede produkter og Big Bags tages ikke retur.

Returvarer skal godkendes af Leverandørens kvalitetssystem før de kan krediteres. For varer der ikke godkendes, opkræves der en destruktionsafgift svarende til DKK 300,00. Dette beløb dækker håndtering og transport til destruktionsanlæg. I tilfælde af der er større mængder af returnerede varer der skal destrueres, forbeholder Leverandøren retten til at justere destruktionsafgiften tilsvarende.

Ved returnering af varer, skal varerne være emballeret forsvarligt og mærket med det returnummer som Leverandøren har oplyst. Hvis varerne ikke er markeret med returnummeret, forbeholder Leverandøren retten til at returnere varerne for købers omkostning og risiko. Alternativt tillægges et gebyr på DKK 300,00 til at dække administrationsomkostningerne på det manglende returnummer.

Leverandør tager ikke emballager retur. Dog er tomme siloer undtaget fra dette.

Mangelsansvar
Ved leverancer til et byggeri (”Byggematerialer”), hvor Leverandøren senest ved ordremodtagelsen er blevet gjort bekendt med, at byggematerialerne varigt skal indgå, påtager Leverandøren sig en udvidet reklamationsforpligtelse overfor Køber på 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvor byggematerialerne varigt skal indgå.

Uanset ovenstående, skal Køber dog straks og uden ugrundet ophold foretage reklamation overfor Leverandøren for mangler ved byggematerialerne, som kunden har eller burde have opdaget.

Reklamationsretten bortfalder automatisk 1 år efter at Køber har eller burde have opdaget manglerne ved byggematerialerne.

Nærværende bestemmelse finder alene anvendelse på leverancer der skal indgå i et byggeri, hvorfor bestemmelsen ikke finder anvendelse ved salg til distributører eller andre selvstændigt virkende tredjemænd med videresalg for øje.

Hvor køber er bygherre og selv udfører arbejder, regnes 5-års fristen fra leveringstidspunktet.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse – produktansvar
Leverandøren er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen, og defekten skyldes en fejl eller forsømmelse fra Leverandørens side.

I tilfælde af, at en tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne, så er Parterne forpligtet til at give skriftlig meddelelse til den anden part.

Såfremt Leverandøren måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at friholde Leverandøren for den del af erstatningskravet, der overstiger kr. 1.000.000 pr. skade og år. I tilfælde af retssag er Køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Leverandøren.

Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, herunder driftstab og avancetab, som Køber eller tredjemand måtte lide.

Reklamation
Det påhviler Køber, straks efter modtagelsen af varen, at foretage en grundig undersøgelse af, om det leverede stemmer overens med bestillingen. Såfremt der er mangler eller skade ved det leverede, skal reklamationen ske skriftligt straks til Leverandøren.

Reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at Køber er eller burde være bekendt med forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang. Senest 6 dage efter levering er foretaget skal der være sket reklamation. Manglende rettidig reklamation medfører bortfald af Købers evt. mangelbeføjelser.

Ansvarsfrihed – indirekte tab og force majeure
Leverandøren hæfter ikke for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, såfremt dette skyldes force majeure, herunder krig, handelsbegrænsninger, strejke eller lignende.
Afgørelse af tvister – værneting
Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret, og behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Sto Danmark A/S, Januar 2020.